Radiosondaža

Radiosonda je instrument koji obješen na balon koji se diže u atmosferi mjeri atmosferske parametre, temperaturu, vlagu i tlak, a iz smjera i brzine premještanja balona izračunavaju se  visina, brzina i smjer vjetra te položaj radiosonde. Napajanje radiosonde je baterijom a podaci mjerenja se šalju najčešće na frekvencijama od 403 MHz ili 1680 MHz.

Moderne radiosonde mjere ili se iz njihovih podataka računaju meteorološki parametri:

Prikaz mjerenja radiosonde je najčešće grafički u obliku emagrama.
Horizontalna os grafikona je temperatura, vertikalna os grafikona je visina odnosno tlak zraka. U grafikon se unose mjerene vrijednosti temperature zraka i temperature točke rose. Na desnoj strani grafikona pikazana je promjena brine i smjera vjetra visinom.

radio sondaža
Prizemna invarzija.
radio sondaža
Normalna promjena temperatura visinom.

Temperatura zraka

Temperatura zraka u pravilu opada s visinom oko 0.65 °C na 100 metara. Međutim u nekim vremenskim situacijama temperatura zraka u dijelu atmosfere ostaje približno konstantna. Takvi slojevi atmosfere nazivaju se IZOTERMNIM, a sama pojava naziva se TEMPERATURNA IZOTERMIJA. Katkad međutim temperatura zraka raste s visinom. Takva pojava se naziva TEMPERATURNA INVERZIJA.
Grafički prikaz mjerenja radio sonde obuhvaća sve parametre mjerenja na jednoj slici, (osim vremena trajanja sondaže). Na grafikonu os x prikazuje temperaturu a os y tlak zraka odnosno visinu od tla. S desne strane grafa prikazuje se smjer i brzina vjetra zastavicama vjetra. Izmjerene temperatura suhog i mokrog termometra na pojedinim visinama nanose se na graf i povezuju linijama: temperatura suhog termometra crna linija, a temperatura mokrog termometra plava linija. U slučaju kad su temperatura raste visinom radi se o inverziji temperature.
 

Temperatura rosišta

Temperatura rosišta je ona temperatura na kojoj zrak postaje zasićen vodenom parom, tj. temperatura na kojoj počinje kondenzacija vodene pare. Ako je razlika između temperature zraka i temperature rosišta velika onda je zrak relativno suh i suprotno, ako je razlika mala onda je zrak relativno vlažan. Prema tome ako su krivulje temperature zraka i temperature rosišta  na grafičkom prikazu sondaže bliske to je pokazatelj da u tom dijelu atmosferu postoje uvjeti za stvaranje oblaka i oborina.

Aktualna radio sondaža Zagreb Maksimir


radiosondaza zgrebAktualna radio sondaža Zadar Zemunik


radiosondaza zadar
balon
Radiosondažni balon i sonda
radio sonda vaisala
Radio sonda "Vaisala"
radio sonda vaisala
Radio sonda "Vaisala RS41"
sonda i balon Payern
Sonda i balon Payern švicarska

Radiosondažna postaja, Zadar (DHMZ marke Vaisala).
Automatska postaja - robot za radiosondažu.
Prikazane su tri faze rada postaje i video lansiranja sonde.

` balon se puni u kontejneru
zadar sonda 1

otvoren spremnik, balon izlazi
sondaza Zadar 2

sondaža je u tijeku
sondaza zadar 3Lansiranje sonde u Zadru, snimio
Zvonko Komerički