agrokultura logo
AGROKULTURA je poljoprivredna emisija Mreže TV koja donosi aktualnosti iz poljoprivrede i ribarstva.
Agrometeorološka prognoza za AGROKULTURU izrađuje se na temelju meteoroloških podataka DHMZ-a, wettercentrale.de, WMO.

Prognoza i mjerene vrijednosti

Tjedna PROGNOZA vremena

Mjereni meteorološi podaci
mjerenje DHMZ-a. automatske postaje

Mjerenje temperatura tla na 5, 10 i 20 cm dubine
Mjerene vrijednosti u proteklih 6 dana prikazane na karti Hrvatske.
Temperature zraka na 2 metra i 5 cm visine maximum i minium
Sumarna kolicina oborine (mm)
Sumarni sati sijanja sunca.

Tabelarni prikaz mjerenja nalazi se na poveznici
tabelarni prikazPrognozirane vrjednosti temperature i vremena za 7 dana model ECMWF klik na sliku - animacija.


Akumulirane količine oborine i ocjena suše postaja Krizevci

Krizevci

Mjesečni pregled za postaje Bjelovar, Osijek, Krizevci, Parg, Gospić, Knin, Pazin, šibenik i Dubrovnik, poveznice je na linku:

siječanj 2023. godine.

Podaci za 2021., 2022. i 2023. godinu dostupni su na poveznici 2021 2022 2023
Na Slici podebljana linija prikazuje kumulativnu količinu oborine [mm] na postaji od početka do kraja analiziranog mjeseca. Glatke krivulje su teorijski percentili (2., 10., 25., 50., 75., 90. i 98.) koji daju ocjenu koliko trenutno stanje odstupa od prosječnog, tj. od medijana (50. percentil).
Teorijske krivulje računaju se iz mjesečnih količina oborine na pojedinoj postaji u višegodišnjem razdoblju 1961. - 2000. primjenom normalne razdiobe drugim korijenom. Vrijednost akumulirane količine oborine za pojedini dan u mjesecu manja od 25. percentila (prvi kvartil) upućuje na relativno sušno razdoblje za taj dio godine, a vrijednost veća od 75. percentila (treći kvartil) ukazuju na kišne prilike. Prekoračenje 2. ili 98. percentila može se očekivati jednom u 50 godina i takvi slučajevi se mogu smatrati ekstremno sušnim odnosno ekstremno kišnim događajima.
Crtkana linija predstavlja prognozu količine oborine koja je izravni rezultat numeričkog modela ECMWF-a. Približavanjem kraju mjeseca sedmodnevni prognostički interval se smanjuje do konačnog oblika grafa popunjenog samo podacima opažanja.Odstupanja količine oborine od prosjeka i maksimalna visina sniježnog pokrivača prema mjerenjima DHMZ-a.SPI Standardni Oborinski Indeks mjera za ocjenu i usporedbu suše za različita razdoblja od 1 mjeseca do 24 njeseca. Poveznica na stranicu DHMZ-a.

Temperaturne sume

Temperaturna sume prikazuju utjecaj topline na biljke.
Prema definiciji, temperaturna suma je mjera akumulirane topline iznad specifičnog temperaturnog praga u nekom razdoblju.

Temperaturni pragovi izabrani su kao prosječni pragovi za početak vegetacije određenih skupina biljaka i to:
prag od 5 °C izabran je za šumsko drveće i grmlje;
prag od 7 °C za voćke i žitarice ;
prag 12 °C za kukuruz.

Na slikama su prikazani pragovi temperature (horizontalna os) i vrijednosti temperaturnih suma (vertikalna os).
Kod svakog temperaturnog praga lijevi stupić je višegodišnji srednjak temperaturne suma za prikazano razdoblje, a desni stupić prognozirana temperaturna suma.
sume
Ostvarene/prognozirane temperaturne sume
Klik na sliku animacija, unutrašnjost i Jadran.

Prognostička polja vjetra, model ALADIN,
prognoza za 3 dana - animacija


ALADIN 4 km /10 m vjetar sume
2014.2016.Zagreb MMXXII , zabranjeno umanzanje i kopiranje bez dozvole

Document made with KompoZer